Хемијске симетрије

ХЕМИЈСКЕ ФОРМУЛЕ И СИМБОЛИ

Бројни су примери хемијских формула и приказа једињења који се јављају у симетричној палиндромној форми:

– „RbBr“: рубидијум бромид;

– „НООССООН“ („НООС-СООН“): формула оксалне киселине (C2O4H2, C2O2(OH)2);

– „C-C“, „О-О“, „C=C“, „О=О“, угљеник и кисеоник везани једноструким и двоструким ковалентним везама, „C≡C“ угљеник везан троструком ковалентном везом; итд.

ПРИМЕРИ УГЉОВОДОНИКА

Алкани

На примеру угљоводоника може се видети симетрија код појединих хемијских једињења.

У зависности од тога да ли имају линијски или циклични распоред атома, формуле могу бити цикличне и ацикличне.

Код засићених једињења јављају се само једноструке хемијске везе (два атома са два везана електрона), а код незасићених се јављају двоструке (два атома са четири електрона) и/или троструке. На основу тих карактеристика угљоводоници се деле у четири групе:

.1. ЗАСИЋЕНИ, АЦИКЛИЧНИ:

алкани или парафини: метан, етан, пропан, бутан… сa опруженим низом; изобутан… сa рачвастим низом..

2. ЗАСИЋЕНИ, ЦИКЛИЧНИ:

циклоалкани: Циклоалкани су засићени циклични угљоводоници код којих су сви угљеникови атоми везани једноструким везама.

Величина прстена код циклоалкана зависи од броја угљеникових атома, којих може да буде и преко четрдесет.


При упрошћеном геометријском приказу (циклопропан се представља једнакостраничним троуглом, циклобутан квадратом, циклопентан петоуглом итд.) подразумева се да су на сваком углу везана по два водоникова атома.

3. НЕЗАСИЋЕНИ, АЦИКЛЧИЧНИ:

а. алкени(са најмање једном двоструком везом: C=C);

б. алкини или ацетилени (са најмање једном троструком везом C≡C);

в. алени;

г. полиени (диени, триени, тетраени…, са више двоструких веза).

диени (алкадиени) су незасићени угљоводоници са две двоструке везе.На слици је приказ бутадиена: (CH2=CH-CH=CH2)

4. НЕЗАСИЋЕНИ, ЦИКЛИЧНИ

ароматични угљоводоници: арени.

СТРУКТУРА МОЛЕКУЛА БЕНЗЕНА

Резонантни хибрид (сл. 2:).Да би се видела локална природа везе, бензен мора да буде приказан као круг унутар хексагона у хемијском структурном дијаграму (сл. 3).

Дакибор Дрекић

You may also like...

Оставите одговор